Το αρχικό μου Πτυχίο σύμφωνα με το Β.Δ.636/72 που δεν ισχύει πια από το 2005
(ακολουθεί πιο κάτω το νέο με ισχύ μέχρι το 2024)

Το Νέο μου Πτυχίο κατα EASA Part-66 με ισχύ έως το 2024 (Επανεπικυρώνεται ανά πενταετία)